AMI One v1.0.9
- Không hiển thị danh sách các điểm đo đã thanh lý trong cây thư mục chức năng "Giám sát thông số công tơ".
- Đồng bộ chức năng báo cáo trạng thái kết nối với báo cáo tình trạng dữ liệu.
- Cho phép AMI One HCM sửa thông tin ngày bắt đầu và ngày kết thúc của điểm đo.
- Bổ sung thêm trường gói cước trong chức năng quản lý SIM.

All versions